Ennen koronakriisiä puhuttiin paljon digitalisaatiosta ja etäoppimisesta. Yliopistot siirsivät peruskurssejaan etänä tehtäviin kursseihin ja verkkokursseihin. Tuolloin etänä tapahtuva oppiminen otti ensiaskeleitaan. Nyt koronan myötä liki kaikilla on kokemusta etäopiskelusta ja verkkokursseista. Ohjelmistot eivät kuitenkaan ole täysin valmiita uuteen tilanteeseen, sillä erilaisia puuttuvia ominaisuuksia on vielä viljalti. Esimerkiksi oppilasjoukon jakaminen pienryhmiin ja ryhmätöiden alustat ovat vielä ehkä osittain keskeneräisiä. Osaksi syynä on, ettei tarkkaan tiedetä, mitä oppimismielessä halutaan tehdä. Samalla kuitenkin on havaittu, ettei teknologia taivu kaikkiin pedagogisiin ratkaisuihin helpolla. Ohjelmistojen ja oppimisalustojen ratkaisut ovat usein teknislähtöisiä, eli tekniikka ohjaa tältä osin koulutusteknologisia ratkaisuja.

Teknologian puutteet oppimisen hidasteena

Esimerkiksi tehtävien tarkastamisessa lähdetään siitä, että käytettävät tehtävätyypit on helppo tarkastaa teknologisessa mielessä. Tyypillisiä tehtävätyyppejä ovat erilaiset monivalinta- ja väittämätehtävät eri modifikaatioineen. Nämä tarkastuvat helposti. Myös yhdistämistehtävät ja tiettyjen ilmauksien etsiminen (sanahaku) on teknologisesti helppoa. Nämä tehtävät sopivat helposti aihealueeseen pintapuolisesti tutustumiseen, mutta niiden kautta todellinen laajempi ymmärtäminen jää heppoisemmaksi. Arvaamallakin voi saada oikean vastuksen. Ennen kaikkea ongelmana on, että oppilas ei saa palautetta eikä varsinkaan selkeää kuvaa omasta osaamisestaan. Jos vastaaminen perustuu nopeaan pohdintaan, ei kysymyskään siten voi olla kokonaisuuksia kattava. Palaute ja vuorovaikutus ovat oleellisia oppimisen kannalta, koska ne pitävät yllä kiinnostusta ja tarkkaavaisuutta opiskeltavaa asiaa kohtaan paremmin kuin ilmaan heitetty vastaus ”vastasit tehtävään oikein”.

Opiskeltaessa etämuotoisesti ja osallistuttaessa opettajajohtoiseen opetukseen vuorovaikutus ja ohjaus toteutuvat parhaiten pienten lasten opetuksessa. Vanhemmiten isommat yläluokkalaiset ja lukiolaiset sekä korkeakouluopiskelijat jäävät etäopiskeluohjelmistojen ominaisuuksia hyödyntäen usein pois opetussessiosta. Heitä saattaa tällöin edustaa ainoastaan musta laatikko videokuvan tilalla, eivätkä he ole mukana opetuksessa omilla kasvoillaan. Eräs yliopisto-opettaja kertoikin, kuinka haastavaa ja epämotivoivaa on puhua ja opettaa ilman minkäänlaista vuorovaikutusta kuvaten samalla opetustyötään epäinhimilliseksi. Toisaalta eräs yliopistoprofessori sanoi tämän olevan hyvä ja toimiva tapa sekä etäluennoinnin lisäävän kansainvälisyyttä, koska luennoija on nyt helpompi saada ulkomailta. Molemmat ovat varmaankin oikeassa.

Ongelma ei niinkään ole tekninen opetuskanava ja kotona tapahtuva opiskelu, vaan vuorovaikutus ja sen puuttuminen. Luokkaopetuksessa opettaja havaitsee luokasta paremmin, ovatko oppilaat kärryillä ja millaisiin asioihin opetuksessa tulee kiinnittää enemmän huomiota. Videoneuvotteluissa ja etäopetuksessa opettaja ei aina saa tietoa siitä, onko opetus tai viesti mennyt perille, varsinkaan, jos käsitelty asia ei ole erityisen motivoiva tai kiinnostava.

Motivoitunut oppilas oppii etänäkin

Opiskelumotivaatiolla on merkitystä. Meillä Eximiassa oppilailla on pääsykoevalmennuksessa selkeät tavoitteet, ja he ovat motivoituneita. Heidän opiskelussaan on selkeä käytännön ulottuvuus – tuleva valintakoe. Tietysti, kun oppilas on maksanut kurssista tai opetuksesta, hän pyrkii myös panostamaan siihen täysipainoisemmin. Mikäli hän oppii asiat ja saat hyvät arvosanat, se avaa mahdollisuuksia toteuttaa unelmia ja tuo ehkäpä menestystä myöhemmässä elämässä. Motivaatiolla on siis keskeinen vaikutus oppimiseen.

Osalle opiskelijoista etänä oppiminen sopii ja opiskelu maistuu. Moni motivoitunut opiskelija saa nyt tehtyä suorituksia omaan tahtiinsa, ja opinnot etenevät. Tämä luo tehokkuutta ajankäytön ja opintojen etenemisen väliseen suhteeseen, ja kun kumpaankin on tyytyväinen, niin mieli ja motivaatio paranevat entisestään. Tämä ruokkii taas ponnistelemaan ehkä jopa kovemmin.

Keskeinen vaikuttava tekijä on motivaatio ja sen ylläpitäminen ja tarkkaavaisuuden kohdentaminen opittavaan asiaan. Tärkeintä opiskelussa on itse asiassa juuri opitun tai luetun hetken päässä tapahtuva kertaaminen. Erilaiset tehtävät ovat tässä apuna. Kun kertaamalla tai tehtäviä tekemällä testaa itseään, on tähän liittyvä välitön palaute osaamisesta arvokasta, ja se voi nopeuttaa oppimista. Lopulta opiskelija kykenee ottamaan haltuun asioita laajemmin ja nopeammin.

Tulemme kertomaan piakkoin, kuinka me ratkaisemme oppimisen haasteita tulevaisuudessa ja nyt koronan aikana – emmekä vain Suomessa, vaan myös kansainvälisessä mittakaavassa.

 

Interaction is a challenge for new distance education, but learning can flourish when studying remotely

Before the Corona crisis, there was a lot of talk about digitalisation and distance learning. Universities transferred their core courses to distance-learning and online courses. At that time, distance learning took its first steps. Now with the Corona, almost everyone has some experience in distance learning and online courses. However, the softwares are not fully prepared for the new situation, as various features are still missing. For example, dividing a group of students into small groups and platforms for group work may still be partially unfinished. Part of the reason is that you don’t know exactly what you want to do in the matter of learning. At the same time, however, it has been found that technology does not bend easily to all pedagogical solutions. Software and learning platform solutions are often technology-driven, ie technology guides educational technology solutions in this respect.

Gaps in technology slow down learning

For example, when checking tasks, it is assumed that the types of tasks used are easy to check in a technological sense. Typical task types are different multiple choice and statement tasks with different modifications. These are easily checked. Combining tasks and finding certain expressions (word search) are also technologically easy. These tasks are easily suited to a superficial acquaintance with the subject area, but through them the real broader understanding becomes more cumbersome. Even by guessing, you can get the right answer. Above all, the problem is that the student does not receive feedback and, in particular, a clear picture of his or her own competence. If the answer is based on quick reflection, then the question cannot be comprehensive either. Feedback and interaction are essential for learning because they maintain interest and attention to the subject being studied better than the indefinable response of “you answered the task correctly”.

When studying remotely and participating in teacher-led teaching, interaction and guidance are best realized in the teaching of young children. Upper secondary school students, as well as university students, are often left out of the teaching session, taking advantage of the features of distance learning software. They may then be represented only by a black box instead of a video image, and they are not involved in the teaching on their own faces. Indeed, one university teacher explained how challenging and unmotivating it is to speak and teach without any kind of interaction while at the same time describing his teaching as inhumane. On the other hand, one university professor said this is a good and workable way and distance lecturing will increase internationality because it is now easier to get a lecturer from abroad. Both are probably right.

The problem is not so much the technical teaching channel and studying from home, but the interaction and the lack of it. In classroom teaching, the teacher perceives better from the class whether the students are on carts and what issues need more attention in the teaching. In video conferencing and distance learning, the teacher does not always receive information on whether the teaching or message has been understood by the students, especially if the subject is not particularly motivating or interesting.

A motivated student learns even at a distance

Study motivation matters. At Eximia, our students have clear goals in entrance exam coaching and are motivated. There is a clear practical dimension to their study – a future entrance examination. Of course, once a student has paid for a course or tuition, he or she will also strive to invest more fully in it. If he learns things and gets good grades, it opens up opportunities to make dreams come true and perhaps bring success in later life. Motivation thus has a key effect on learning.

For some students, distance learning is suitable and studying tastes good. Many motivated students now get completed at their own pace, and their studies progress. This creates efficiency in the relationship between the use of time and the progress of studies, and when both are satisfied, the mind and motivation are further improved. This again feeds the effort, perhaps even harder.

The key influencing factor is motivation and its maintenance and the focus on what is being learned. The most important thing in studying, in fact, is the repetition that takes place just a moment after what you have learned or read. Different tasks help here. When testing yourself by repeating or doing tasks, the immediate feedback on the skills involved is valuable and can speed up learning. Eventually, the student will be able to take over things more widely and more quickly.

We will soon tell you how we will solve the challenges of learning in the future and now during the Corona virus – and not only in Finland, but also on an international scale.