Opetuksen dynamiikka muuttuu, ja osaamista testataan rasti ruutuun -monivalinnalla. Korona ja digitalisaatio lisäävät etäopetusta ja monivalintaa. Uhkana on, ettei oppilas saa enää palautetta ja pahoinvointi lisääntyy.

Digitalisaation edetessä kursseja ja opetusta järjestetään yhä enemmän verkossa. On etäkurssia ja avoimia massakursseja sekä pienryhmässä tapahtuvaa liveopetusta. Asioiden selostaminen ja läpikäynti hallitaan jo hyvin, vaikka opettajilla on haasteita opetuksen johtamisessa, kun kaikkia ei saa mukaan samalla tavoin kuin luokkaopetuksessa.

Etäopetuksessa vastuu oppimisesta on sysätty oppilaan harteille, koska opettaja ei voi enää kontrolloida ja kannustaa samalla tavalla oppilaiden edistymistä luokassa. Tasapainon löytäminen etä- ja läsnäolo-opiskelun välillä on tärkeää, ja se tukee oppilaita itsellisessä työskentelyssä ja valmentaa tulevaisuuteen, sillä etäopetus on tullut jäädäkseen.

Opetusvideot ovat tulleet osaksi etäopetusta ja verkkokursseja. Videoilla voidaan lisätä ymmärrystä ja selkeyttää asioita, mutta sopii kysyä, oppiiko videoita katsomalla? Oppimiseen kuuluvat ymmärtämisen ja pohdinnan sekä kertaamisen vaiheet saattavat jäädä vähemmälle. Karkein esimerkki lienee kurssit, joissa opetus nojaa liiallisesti passiiviseen videoiden katseluun. Vaikka videon hyvä puoli on se, että voit aina kerrata aikaisempaa, on se keskeisenä opetuskanavana yksipuolinen. Harvaan oppiaineeseen sopii pelkkä videoihin nojaava opetus. Pikemminkin teoria- ja oppimateriaali on jaettava pedagogisesti opiskelijan lähtötaso huomioiden mielekkäiksi kokonaisuuksiksi, ja hankalien keskeisten asioiden selostamisessa voisi käyttää lyhyttä asiaa selkeyttävää videota.

Oppimisen testaaminen toteutetaan liian usein monivalintatestillä. Ei monivalintatestissä ole mitään vikaa, mutta ymmärrystä ja asian osaamista kannattaa kysyä mieluummin tekstimuotoisina kysymyksinä. Ne mittaavat osaamista paremmin ja sopivat yläkoulun, ammattikoulun, lukion ja korkeimpien oppiasteiden opiskeluun.

Opetusta ei ole myöskään helpottanut digitalisaation ja oppimisalustojen vaatima perehtyminen. Aikaa myös syö kokeiden pitäminen, jota on pyritty helpottamaan hyödyntämällä monivalintatehtäviä. Taustalla lienee paine vähentää kokeisiin käytettävää aikaa. Taannoisessa opetushallituksen tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että lukion opettajan työstä 17 % meni kokeen pitämiseen, mikähän on tilanne nyt.

Verkossa tapahtuva koulutus lisääntyy, tehtävien tarkastaminen automatisoituu vähitellen

Erilainen koulutus lisääntyy maailmalla. Elinikäinen koulutus on tullut jäädäkseen länsimaissa. Aasiassa laajassa mittakaavassa koulutus ja sen tarve lisääntyy. Väestön keskiluokkaistuessa kilpailu työpaikoista ja menestymisestä edellyttää osaamista ja jatkuvaa opiskelua. Kiivas teknologinen kehitys tarkoittaa, että kärryillä pysyäkseen yksilöiden on opiskeltava uusia asioita. Kehitysmaissa tiedollinen lähtökohta on matalalla, joten oppimisen tarve on huomattava. Hyvinä esimerkkeinä koulutusvolyymin kehityksestä ovat Intia ja Kiina, jotka ovat viimeisten kymmenien vuosien aikana ottaneet opetuksessa ja erityisesti verkon ja teknologian käytössä aimo harppauksia. Yhä useampi suorittaa oppijaksoja, ja jopa tutkintoja, verkossa. Kaikilla isoilla kansainvälisillä yliopistoilla on olemassa tutkintoja verkossa suoritettaviksi. Karkeasti voi sanoa, että vanhan ajan kirjekurssilla suoritetut opinnot ovat nyt verkossa ja kasvavat teknologian kehittymisen ja digitaalisten oppisisältöjen yleisen hyväksyttävyyden myötä.

Koulutuksen ja osaamisen lisäämisen pullonkaulaksi on syntymässä harjoitustehtävien ja kokeiden tarkastaminen sekä palautteen antaminen oppilaalle. Haljua ajatella näin, mutta totuus useimmiten lukiossa ja muualla toisella asteella on, ettei kokeiden palautustunteja ole juurikaan käytössä, ja jos on, niin pohditaan, kannattaako niitä pitää lainkaan, kun oppilaat eivät tule paikalle.

Eximian Assessment ja learning -teknologialla kehitetty Virtuaalilukio mahdollistaa välittömän palautteen oppilaille harjoituksia tai kokeita tehtäessä. Opiskelija saa tuikitärkeätä tietoa omasta osaamisestaan, mikä tehostaa opiskelua.

Tutustu lisää Virtuaalilukioon!

Blogisarjan seuraavassa osassa kerromme, miten Eximian uusi teknologia mullistaa tehtävien tarkastamisen verkossa ja edistää sitä kautta oppimista.