Korona aikainen oppiminen on ilmiselvästi lisännyt oppilaiden välistä epätasa-arvoa ja segregaatio koulumaailmassa ja opinnoissa on lisääntynyt. Keskeisin syy on pitkään jatkunut etäopetus.

Opiskelijoiden välillä on ollut eroja jo ennen koronaa ja nyt heikompien ja oppimisvaikeuksista kärsivien tilanne on vaikeutunut entisestään. Hyvät opiskelijat ovat yleensä aina pärjänneet ja ovat keksineet nytkin keinot pärjätä.

Toivottomuus ja mielenterveyden ongelmat ovat aikaisempaan verrattuna lisääntyneet. Etäopetuksen jatkuessa miltei jokainen on kohdannut motivaatio-ongelmia. Tämä kaikki on johtanut osaamisen ja tiedon tason heikentymiseen koronan aikana.

Eximiassa olemme analysoineet tilannetta ja havainneet muutamia seikkoja, joilla on voitu vaikuttaa myönteisesti oppimismotivaatioon, tarkkaavaisuuden ylläpysymiseen ja oppimistuloksiin.

Ensinnäkin myönteinen suhtautuminen oppimiseen luo selkeästi paremman motivaation ja opiskeltaessa hyvä tarkkaavaisuus tehostaa opiskelua eikä häiriötekijöistä ole niin paljon haittaa.

TV:ssä haastatelluista opiskelijoista monelta aamuherääminen oli siirtynyt turhan myöhään ja vireystila on ollut aamuisin heikompi, joten opiskeleminenkaan ei ole sujunut odotetusti. Jotta saavutettaisiin parempia tuloksia opiskelijoiden tulisi tunnistaa itselleen sopiva päivärytmi ja olla opiskeluaikana valppaimmillaan, jonka jälkeen voi päivän mittaan kerrata asioita.

Osalla opiskelijoista vuorokausirytmi on iltapainotteiden, heidän tulee kiinnittää huomiota ennen kaikkea riittävään unen saantiin ja ulkoiluun.

Toiseksi olisi tärkeää käsittää, että oppiminen on kertaamisprosessi eikä vain lukukerralla tapahtuva asioiden mieleen painaminen. Lukemisen jälkeen kertaamista kannattaa tehdä pitkin päivää, niin että tieto voidaan lopulta omaksua pitkäkestoiseen muistiin yöunen aikana. Riittävä ja virkistävä uni onkin aivan keskeistä, jotta asiat pysyvät selkeinä ja stressaantumista ja tunnemyllerryksiä voidaan välttää ylipääsemättömän tuntuisen opiskelumäärän edessä.

Kolmanneksi ulkoilu ja riittävän usein ateriointi pitää yllä opiskeluun tarvittavaa vireystilaa ja takaa asioiden omaksumisen unen aikana. Korona-aikana D- ja C- vitamiinien nauttimista on korostettu, jos sairastuu, niin oireet jäävät pienemmiksi.

Neljänneksi lukujärjestyksen laatiminen on erittäin suositeltavaa, jolloin siihen merkitään oppitunnit ja luennot sekä kokeet, mutta myös muut menot. On tärkeä rytmittää päivää niin, että opiskelu katkeaa myös välillä. Samalla se antaa väljyyttä, jolloin voi harrastaa ja tehdä muita itselle tärkeitä asioita. Erilaiset keskittymisharjoitukset esim. meditoiminen aamuisin 5 minuuttia olisi useille meistä kovan virikevyöryn ympärillä hyödyllinen oman toiminnan ohjaamisen väline. Päivän aikana tärkeät asiat pysyvät silloin fokuksessa.

Koronan aikana ne oppilaat, jotka pystyvät kokonaisvaltaiseen rytmitettyyn päivään, jossa opiskelulla ja muulla esim. sosiaalisen median käytöllä on omat määritetyt aikansa hyötyvät eniten. Opiskeluajan ulkopuolella kannattaa käyttää erilaiset pikku hetket asioiden muistelemiseen ja mieleen palauttamiseen, jolloin opitut sisällöt siirtyvät varmemmin pitkäkestoiseen muistiin ja niiden kertaaminen ja mieleen palauttaminen on helpompaa. Ihmisen muisti on rakentunut järjestelmälliseksi tiedostorakenteeksi, jossa voidaan säilyttää tietoa systemaattisessa järjestyksessä ja palauttaa asioita mieleen järjestelmällisesti.

Jo ennen koronaa puhuttiin uusien oppimisalustojen ja tuutoripalveluiden laajentumisesta. Kaikki oppimista ja muistamista parantavat keinot kannattaa hyödyntää. Nyt koronan aikana ja korona jälkeen on tarjoilla lukuisia erilaisia vaihtoehtoja kohottaa omaa osaamistaan vaivatta kunkin oman aikataulunsa puitteissa.

Tunnille tai etäluennolle osallistuessa kannattaa asiaan perehtyä jo etukäteen, jolloin asia sitoutuu olemassa olevaan muistijälkeen ja opetuksen omaksuminen käy nopeammin eikä kertaamistakaan tarvita yhtä paljon.

Lopulta hyvin tehdyn opiskeluvaiheen jälkeen kokeeseen valmistautuminen on helpompaa, eikä se kohota liika stressiä. Kurssin ja koko opiskelun aikainen ajan käyttö maksaa vaivan asioihin ennalta tutustuminen, tarkkaavaisuus tunnilla, kertaaminen, tehtävien tekeminen helpottavat kokeisiin valmistautumista. Ennen kaikkea kokeisiin kannattaa alkaa valmistautumaan ajoissa. Mikäli mahdollista jo viikkoa aikaisemmin ryhtyä palautelemaan asioita mieleen ja kertaamaan tärkeimpiä asioita.

 

Virtuaalilukio (eximiatutor.com) ja Eximian abikurssit toimivat lisätukena lukion aikana ja valmistauduttaessa ylioppilaskirjoituksiin.