Lääketieteen valintakokeen 2018 analyysi, biologian osa-alue

Yleisesti biologian tehtävistä valintakokeessa

Valintakokeessa 2018 laajamittainen aineisto puuttui kuten vuonna 2017. Tämä on poikkeama klassisesta aiempien vuosien pääsykoelinjasta. Biologian tehtävät olivat tänä vuonna selkeä läpileikkaus koko lukion oppimäärästä ja vaati myös erinomaista ekologisen tiedon hallintaa. Hakijan tuli siis hallita koko lukion biologian oppimäärä huolella. Biologian tehtävissä oli tänä vuonna erittäin selkeät tehtävänannot sekä pisteytysohjeet (myös miinuspisteiden osalta) jota oli myös helppo noudattaa. Tehtävänantoa tarkasti noudattamalla oli tänä vuonna helppoa välttää ns. turhat pistemenetykset.

Biologian osuuden tehtävät olivat selkeästi helpompia kuin aiempina vuosina, joten biologian osuudesta tullaan näkemään korkeita pistemääriä. Tehtävät mittasivat syy-seuraussuhteiden pohtimista (mehiläistehtävä) sekä täsmällistä nippelitiedon hallintaa ja ulkoa muistamista (esim. hormonitehtävä). Tehtävät olivat sisällöltään ja tehtävätyypeiltään klassisia valintakoetehtäviä. Tehtävät olivat tehtävää 9 lukuun ottamatta lyhyitä ja vaativat lyhyen, yhden tai muutaman sanan mittaisen vastauksen. Muihin vuosiin nähden tehtävissä painottui aiempaa vahvempi ekologian osaaminen, sillä tehtävät 4 että 9 olivat puhtaita ekologian tehtäviä (BI3). Fysiologian tehtävien teemana oli selkeästi ihmisen keskeiset säätelyjärjestelmät (hormonit, hermosto, hermosolun toiminta ja immuunipuolustusjärjestelmä).

TEHTÄVÄ 1, osio b

Tehtävä 1 oli kaikilta osiltaan klassinen monivalintatehtävä sekä tehtäviltä että pisteytyksiltään ja kaikkien tehtävien kesken pistemäärä jakautui tasaisesti (20p/osio, 1 oikea väittämä/kohta). Tämän tyyppisessä tehtävässä oli olennaista vastaustekniikan hallinnassa, että hakija jättää epäselvän tai epävarman osion tehtävästä tyhjäksi (tyhjä vastaus 0 p, väärä vastaus -0,5p). Hakija ei kuitenkaan voinut jäädä tehtävässä miinuspisteille vaan alin pistemäärä oli 0p.

Monivalintatehtävän väittämät olivat useiden valmennuskurssiopettajien näkemyksen mukaan helpompia, selkeämpiä ja lähempänä lukion oppimäärässä käsiteltyä tietoa kuin aiempina vuosina. Väittämävaihtoehdot poikkesivat toisistaan enemmän kuin aiempina vuosina, joten väittämät olivat joko selkeästi oikein tai väärin. Monivalintakysymysten tehtävät painottuivat voimakkaasti biologian kursseihin 2, 4 ja 5 ollen kuitenkin läpileikkaus koko lukion oppimäärästä.

Tehtävä 3 ja 4

Tehtävät 3 (BI4) ja 4 (BI3) olivat oikein klassisia lääketieteen pääsykokeen aiheita sekä selkeitä tehtäviä. Tehtävät 3 ja 4 olivat kuitenkin erittäin selkeitä ja vaativat tarkkaa muistamista valkosolutyyppien sekä ympäristömyrkkyjen ominaisuuksista. Tehtävissä oli selkeä tehtävänanto ja pisteytys. Jokainen tehtävissä annettu ominaisuus voi sopia useaan valkosolutyyppiin (t. 3) sekä ympäristömyrkkyyn (t. 4), joten kaikki vaadittavat vastausvaihtoehdot on oltava merkittynä/piste. Ylimääräisten tai puuttuvien valintojen kohdalla saa 0p/kohta.

Tehtävä 5

A-kohdassa hakijan tuli kirjoittaa kaikki mahdolliset veriryhmä- (ABO) ja rhesusveriryhmätekijätyypit (Rh+ tai Rh-) fenotyyppeinä, jotka voivat vastaanottaa tehtävänannossa esitettyjen henkilöiden verta. Hakijan tuli siis muistaa, että Rh- on väistyvä ominaisuus ja että reesustekijää merkitään kirjaimella D (D-antigeeni on punasolun pinnalla) d (ei antigeeniä). Pisteytys: 0,5p/ oikea fenotyyppiyhdistelmä (esim. A RH+) ja virheellisesti merkitystä fenotyyppimerkinnästä -0,5p (esim. AA Rh+ tai A DD). Hakijan tuli olla siis tarkka fenotyyppienkirjoittamisesta.

Tehtävänannossa B vaadittiin luettelemaan hyytymisen kannalta tärkeimmät fraktiot, joten vastausvaatimus oli lyhyt ja luettelomainen. Käytännössä 1p/ seuraavat vastaukset:
hyytymistekijät/proteiinit/fibrinogeeni (1p joku näistä kolmesta termistä), kalsiumionit (1p), entsyymit (1p).

Tehtävä 6

Erittäin selkeä ja yksioikoinen tehtävä, jossa riitti vastaukseksi oikea hormoni ja oikea erityspaikka. Tehtävässä mitattiin hakijan hyvää endokriinisten rauhasten ja hormonien hallintaa. Kysyttävät hormonit olivat ihmisen kannalta hyvin keskeisiäelintoimintoja, energia-aineenvaihduntaa ja kasvua sääteleviä hormoneja, jotka esitellään useassa kappaleessa ihmisbiologiassa.

Puolet kaikista vaadituista hormoneista kuuluivat aivolisäkkeen tai hypotalamuksen hormoneihin eli ja yli puolet hormoneista kuuluivat väliaivojen tuottamiin hormoneihin. Aivojen hormonitoiminta ja rakenteet ja elimistön ylimmät hormonaaliset säätelyelimet oli siis osattava hyvin. Pisteytys: 1p/oikea rivi (eli oikein nimetty hormoni ja erityspaikka). Pisteytyksen kannalta vastauksessa ei riitä vain aivolisäke mainittuna, vaan hakijan oli osattava eritellä aivolisäkkeen etu- ja takalohkon hormonit oikein.

Tehtävä 7

Aivojen osa-alueet ja hermosto. Selkeä ja simppeli ja lyhyt tehtävä; vaadittiin nimeämään anatominen rakenne (7a-c) ja sen toiminnallinen tehtävä (7c). Tyypillinen pääsykokeen tehtävätyyppi: ”nimeä rakenne ja sen toiminta”.

Tehtävä 8

Tyypillinen pääsykokeen tehtävätyyppi: ”nimeä rakenne”. Valintakokeen laatijat eivät ole avanneet tehtävän pisteytyksen logiikkaa hyvän vastauksen piirteissä. Tehtävässä tuli nimetä 7 selkäytimen ja lihaksen hermotukseen liittyvää rakennetta mutta tehtävästä saa 10 pistettä. Normaalisti tällainen tehtävä pisteytetään 1p/kohta, joten tehtävän lopullinen pisteytys jää epäselväksi (nyt n. 1,43p/kohta, jos kohtien pisteytystä ei ole painotettu).

Asetyylikoliini (kuvassa numeroitu kohta 7) on kuitenkin mainittu hermolihasliitoksen välittäjäaineena oppikirjojen tekstissä (mm. BIOS4), joten asetyylikoliini on oltava mainittuna. Vastauksessa ei oletettavasti saa pistettä pelkästä välittäjäaineesta.

Tehtävä 9

Tehtävä 9 oli erinomainen soveltava ekologinen tehtävä. Ekologian tehtävässä oli jaossa paljon pisteitä (12 p) muihin tehtäviin verrattuna. Vain monivalinnoista ja hormonitehtävästä (t. 6) sai enemmän pisteitä. Tehtävänannossa ei kuitenkaan vaadittu esseetä vaan pyydettiin luettelemaan kuusi merkittävää seurausta yhdyskuntamehiläisen häviämisestä, joten tässä tehtävässä oli melko helpot pisteet jaossa hyvin lyhyellä vastauksella. Hyvän vastauksen piirteissä oli lueteltuna 6 erittäin merkittävää seurausta, mutta seurauksia on todellisuudessa paljon enemmän kuin mallivastaukseen oli merkitty (mm. taloushyötykasvien pölyttämisen lakkaamisesta seuraa merkittävät taloudelliset tappiot ja pahimmillaan ruokapula). Pisteytys: 2p/mainittu seuraus.