Yliopistot ovat nyt julkaisseet tiedot kevään 2022 valintaperusteista. Valintakoevaatimukset säilyvät monella alalla ennallaan, mutta mukaan mahtuu joitakin uudistuksiakin. Etsi alta oma hakukohteesi ja katso, miten nappaat opiskelupaikan kevään haussa!

Vinkki: klikkaamalla haluamaasi alaa pääset tutustumaan alan valintaperusteisiin tarkemmin.

Biologia

Biologian koe perustuu ensi keväänäkin biologian pakollisiin ja syventäviin lukiokursseihin. Koe vaatii hakijalta monenlaista osaamista: nippelitiedon osaamisella ei pärjää, vaan tehtävät mittaavat myös hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia ja yhdistellä, arvioida sekä soveltaa tietoa. Biologian yhteisvalinnassa 51 % uusista opiskelijoista valitaan todistusvalinnan ja 49 % valintakokeen pisteiden perusteella. Myös muut kuin ensikertalaiset hakijat voivat tulla valituiksi todistusvalinnassa. Tieto valintakokeen toteutuksesta julkaistaan 31.12.2021 mennessä.

Biotieteet

Biotieteiden yhteisvalinta jatkuu: samalla valintakokeella voi hakea opiskelemaan Oulun ja Turun yliopistojen biokemian koulutusohjelmaan, Helsingin yliopiston molekyylibiotieteisiin sekä Tampereen yliopiston bioteknologian ja biolääketieteen koulutusohjelmiin. Biotieteiden yhteisvalinnan koe perustuu lukion kemian ja biologian oppimäärään sekä kokeessa jaettavaan aineistoon. Noin 60 % aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla, loput valintakokeen perusteella. Todistusvalinnassa voidaan huomioida myös muut kuin ensikertalaiset hakijat. Tieto valintakokeen toteutuksesta julkaistaan viimeistään 31.12.2021.

Biolääketieteiden koulutusohjelmien valintakoe (Turun ja Itä-Suomen yliopistot) toteutetaan ensi keväänä toista kertaa yhteistyössä lääketieteellisen yhteisvalinnan kanssa. Valintakoe on muuten sama, mutta biolääketieteeseen hakevat vastaavat vain biologian ja kemian kysymyksiin. Tieto ennakkomateriaalista julkistetaan 10.1.2022. Biolääketieteen todistusvalinnassa ovat mukana vain ensikertalaiset. Valintakokeen toteutuksesta ilmoitetaan tarkemmin 31.12.2021 mennessä.

Diplomi-insinööriosastot

DIA-yhteisvalinnan valintakoe koostuu ensi keväänä kaikille pakollisesta matematiikan osiosta sekä osiosta, jossa hakija voi vastata kemian, fysiikan tai tekniikan alan yleisvalmiuksia ja ongelmanratkaisukykyä mittaaviin tehtäviin. Diplomi-insinöörialojen yhteisvalinnassa 80 % aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla, eli valintakoekiintiö on pieni. Montaa hakijaa kuitenkin lohduttaa se, että todistusvalinnassa voidaan huomioida myös muut kuin ensikertalaiset hakijat. DIA-kohteisiin hakevan kannattaa tutustua tarkasti oman hakukohteensa valintaperusteisiin, sillä esimerkiksi todistusvalinnan kynnysehdot vaihtelevat eri koulutusohjelmien välillä.

Farmasia

Farmasian hakija voi valita, hakeeko hän pelkkään farmaseutin (alempi korkeakoulututkinto) koulutusohjelmaan, farmaseutin ja proviisorin (ylempi korkeakoulututkinto) koulutusohjelmaan vai näihin molempiin. Hakukohteilla on yhteinen valintakoe, joka koostuu aineisto-osiosta ja lukion kemian oppimäärästä. Koe on monivalintakoe.

Moni hakija kokee aineisto-osuuden jännittäväksi, sillä siihen on vaikea valmistautua itsenäisesti. Hakijan kannattaakin perehtyä kattavasti viime vuosien valintakokeisiin, jotta hän tietää, mikä kokeessa odottaa. Farmasian todistusvalintakiintiö on suuri, 70 %, eli vain 30 % uusista opiskelijoista valitaan valintakokeen pisteiden perusteella. Myös muut kuin ensikertalaiset hakijat voivat kuitenkin tulla hyväksytyiksi molemmissa kiintiöissä.

Hallintotieteet

Hallintotieteiden valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan ensi keväänäkin noin kuukautta ennen valintakoetta, ja itse koe koostuu kirjallisuus- sekä aineisto-osioista. Hakijan on siis valintakoekirjallisuuden hallinnan ohella kyettävä myös soveltamaan ja yhdistämään näitä tietoja kokeessa jaettavan aineiston sisältöön. Haastetta siis riittää! Noin puolet hallintotieteiden opiskelijoista valitaan yo-todistuksen, puolet valintakokeen perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat.

Kauppatieteet

Kauppatieteiden yhteisvalinnan valintakoe perustuu aiempien vuosien tapaan kolmen lukiokurssin oppimääriin: yhteiskuntaopin taloustiedon kurssiin, historian ensimmäiseen kurssiin sekä matematiikan todennäköisyys- ja tilastokurssiin. Valintakoevaatimukset saattavat tuntua helpoilta, mutta hakijalta odotetaan kokeessa myös kokonaisuuksien hallintaa ja tiedon soveltamiskykyä. Kokeessa voidaan myös jakaa muuta aineistoa, jonka tietoja hakijan tulee pystyä yhdistelemään aiemmin oppimaansa. Kauppatieteen uusista opiskelijoista 60 % valitaan todistusvalinnan, 40 % valintakokeen pisteiden perusteella. Todistusvalinnassa huomioidaan ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

Kulttuurien ja taiteiden tutkimus

Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen ja taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmiin haetaan ensi keväänä samankaltaisilla valintakokeilla kuin aikaisempinakin vuosina. Kokeet koostuvat kirjallisuus- ja aineisto-osioista, ja ennakkomateriaalit julkaistaan noin kuukautta ennen valintakoetta. Näiden alojen hakijoille ei ole siis luvassa suuria yllätyksiä. Taiteiden tutkimuksen opiskelijoista noin puolet valitaan yo-todistuksen ja puolet valintakokeen perusteella, kulttuurien tutkimuksessa todistusvalintakiintiö on 60 %:n suuruinen. Molemmat kiintiöt ovat avoimia myös muille kuin ensikertalaisille hakijoille, mutta hakijan kannattaa huomioida, että kaikista paikoista 80 % on varattu ensikertalaisille.

Logopedia ja psykologia

Logopedian ja psykologian yhteisvalinta jatkuu, eli aloilla on myös ensi keväänä yhteinen valintakoe. Koe tulee sisältämään mm. loogisen päättelyn ja tilastollisten menetelmien perusteita, ja se perustuu sekä ennakkoon opiskeltavaan että koetilanteessa jaettavaan aineistomateriaaliin. Ennakkomateriaali julkaistaan 27.4.2022. Valintakoe kestää kolme tuntia ja sen toteutustapa ilmoitetaan viimeistään 31.12.2021. Logopediassa noin 70 % uusista opiskelijoista tullaan valitsemaan yo-todistuksen perusteella, joten valintakoekiintiön koko on vain 30 % aloituspaikoista. Myös muut kuin ensikertalaiset voivat kuitenkin tulla valituiksi molemmissa kiintiöissä. Psykologiassa todistusvalinnalla valitaan 60 % ja valintakokeella 40 % opiskelijoista. Kaikki todistusvalinnan paikat on varattu ensikertalaisille.

Lääketiede

Lääketieteen valintakoe perustuu ensi keväänä tuttuun tapaan lukion biologian, fysiikan ja kemian oppimääriin sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Näiden lisäksi kokeeseen tulee viime kevään tapaan mahdollisesti ennakkoon opiskeltava materiaali. Ennakkomateriaalista tiedotetaan viimeistään 10.1.2022 mennessä lääketieteellisten yhteisvalinnan sivuilla. Keväällä 2021 ennakkomateriaalina oli lukion pitkän matematiikan kurssi 4, eli vektorit.

Lääketieteen yhteisvalinnassa 51 % aloituspaikoista täytetään todistusvalintajonosta, 49 % valintakoejonosta. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat. Hakija voi hakea samalla kertaa sekä eläinlääketieteen että joko hammas- tai yleisen lääketieteen koulutusohjelmiin. Ensisijaisuuspistettä lääketieteen valinnassa ei enää ole, eli lomakkeen ensimmäiseen hakukohteeseen ei saa ylimääräistä pistettä.

Maantiede

Keväällä 2022 Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Turun yliopistot ovat viime kevään tapaan mukana maantieteen yhteisvalinnassa. Valintakoe perustuu lukion maantieteen oppimäärään. Lisäksi valintakokeessa voidaan jakaa muuta aineistoa. Tieto valintakokeen toteutustavasta julkaistaan viimeistään 31.12.2021. Noin 55 % uusista opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla, loput valintakokeen pisteiden perusteella. Myös muut kuin ensikertalaiset hakijat voivat tulla huomioiduiksi todistusvalinnassa.

Oikeustiede

Oikeustieteen haastavaa valintakoetta varten opiskellaan ensi keväänäkin ennakkoon julkaistava materiaali, ja lisäksi kokeessa voidaan jakaa erillinen aineisto. Valintakoekirjallisuus julkaistaan 21.4.2022, joten tiedossa on jälleen noin kuukauden lukuaika. Tämän ajan hakijat viettävätkin tyypillisesti nenä kiinni kirjassa, sillä kilpailu oikeustieteen opiskelupaikoista on kovaa. Tulevista opiskelijoista 60 % tullaan valitsemaan valintakokeen ja 40 % yo-todistuksen perusteella. Oikeustieteelliset tiedekunnat pitävät edelleen tiukasti kiinni valintakoeväylästä, ja oikeustiede onkin ainoita aloja, jossa valintakoekiintiö on todistusväylää suurempi. Hakijan kannattaa kuitenkin huomioida, että oikeustieteen todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat.

Ravitsemustiede

Ravitsemustieteen valintakoe keväällä 2022 noudattelee todennäköisesti sisällöltään samaa kaavaa kuin edelliskevään koe, eli valintakokeeseen opiskellaan ennakkomateriaali, joka julkaistaan kuukautta ennen koetta. Aloituspaikoista 51 % varataan todistusvalinnalla valittaville hakijoille, jolloin 49 % paikoista säilyy valintakokeen kautta valittaville hakijoille. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat.

VAKAVA

VAKAVA-valintakoe perustuu viime vuoden tavoin kokonaan koetilanteessa jaettavaan aineistoon, eli kokeeseen ei julkaista ennakkoon opiskeltavaa materiaalia. Onnistuakseen kokeessa hakijan on kyettävä soveltamaan aineiston tietoja ja poimimaan niistä olennainen sisältö lyhyessä ajassa. Monelle hakijalle haasteita tuottaa aineistomuotoiseen kokeeseen valmistautuminen itsenäisesti. VAKAVA-kokeen tehtävät ovat laadultaan monivalintatehtäviä. Opettajankoulutusohjelmien valintaprosessiin kuuluu lisäksi tuttuun tapaan soveltuvuuskoe. VAKAVA-verkoston koulutusohjelmissa 60 % opiskelijoista valitaan yo-todistuksen ja 40 % valintakokeen pisteiden perusteella. Hakukohteesta riippuen myös muut kuin ensikertalaiset voivat tulla valituiksi todistusvalinnassa.

Valtiotieteet

Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän sekä yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmiin haetaan ensi keväänäkin kaksiosaisilla valintakokeilla, jotka koostuvat kirjallisuus- ja aineisto-osioista. Valintakokeiden ennakkomateriaalit julkaistaan reilu kuukausi ennen kokeita. Valintakokeet järjestetään digitaalisina valintakokeina. Molempiin kandiohjelmiin valitaan suurin piirtein yhtä monta opiskelijaa todistus- ja valintakoejonosta, ja molemmissa jonoissa voi tulla hyväksytyksi sekä ensikertalainen että muu hakija.

Sitten vain suunta kohti kevään hakua! Jos kaipaat apua valmistautumisessa, autamme mielellämme. Ole meihin yhteydessä puhelimitse (09 2727 130) tai sähköpostitse (info@eximia.fi), niin autamme sinua yltämään parhaimpaasi elämäsi tärkeimmässä kokeessa.