Hallintotieteet tarkastelevat muuttuvaa hallintoa erilaisista näkökulmista. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiuksia järjestäytyneen toiminnan erittelyyn ja analysointiin. Tutkinto-ohjelmassa opiskelija perehtyy organisaatioiden, johtamisen, talouden ja hallinnon oikeudellisiin perusteisiin sekä kehittää ymmärrystään hallinnon alueellisista ja ympäristöpoliittisista vaikutuksista. Hallintotiedettä voi opiskella Lapin, Tampereen ja Vaasan yliopistoissa. Lisäksi Itä-Suomen yliopistossa tarjotaan niin sanottua erikoisjuristikoulutusta, joka johtaa hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin.

Tampereen yliopistossa perustutkintojen tutkintorakenne on kaksiportainen: ensin opiskelija suorittaa laaja-alaisen hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon, ja tämän jälkeen hän suorittaa hallintotieteiden maisterin tutkinnon jossakin viidestä opintosuunnasta. Mahdolliset opintosuunnat ovat hallintotieteiden opintosuunta, julkisoikeuden opintosuunta, julkisen talousjohtamisen opintosuunta, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta sekä ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta. Opiskelija hakeutuu haluamaansa opintosuuntaan (tai useampaan) toisen lukuvuoden syksyllä.

Hallintotieteiden opinnoissa on paljon valinnaisuutta, ja valittu opintosuunta sekä muut opiskelijan valinnaiset opinnot määrittävät suuntaa työelämässä valmistumisen jälkeen. Opinnot koostuvat pitkälti kirjatenttien suorittamisesta sekä luennoista. Hallintotieteiden maisterit voivat työllistyä monipuolisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelukseen. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi ministeriöiden, kunnallishallinnon, Euroopan unionin sekä erilaisten yrityksen palveluksessa.

Hallintotieteiden valintakoe on perinteisesti koostunut väittämä- ja esseetehtävistä. Ennakkomateriaalina kokeeseen on ollut useana edellisenä keväänä teos nimeltä Governance, jossa esitellään jokaista hallintotieteen osa-aluetta. Lisäksi osaan valintakoekysymyksistä on vastattu kokeessa jaettavan aineiston pohjalta. Valintakoevaatimuksia vuodelle 2018 ei ole vielä julkaistu, joten nähtäväksi jää, päntätäänkö Governancea vielä ensi keväänäkin!