Viime aikoina on puhuttu paljon EdTech-markkinoiden kasvusta ja digitalisaatiosta. Minkälaiset markkinat ovat oikeasti, ja miten niitä luokitellaan eri ominaisuuksien perusteella? Entäpä millaiset mahdollisuudet meillä Eximiassa on saavuttaa menestystä?

Tiedämme selvityksiemme perusteella, että markkinat ovat murroksessa. Läsnäolo-opetus supistuu, ja suuntaus on vahvasti kohti etäopetusta ja erilaisia tekoälypohjaisia oppimispalveluita.

Maailman opetus- ja koulutusmarkkinoiden arvo alenee koronasta johtuen 0,5 miljardia USD[¹]. Kuluttajakysyntä on heikentynyt, ja opetus siirtyy etäopetukseksi tai oppimisohjelmistoilla tuotetuksi. Tämä on perinteistä lähiopetusta edullisempi vaihtoehto. Indikaatioita tästä havaitsimme keväällä 2020 Eximiassa koronan alkaessa.

EdTech-markkinat olivat ennen koronaa vuonna 2019 76,4 miljardia USD. Korona on nostanut uuden teknologian markkinaosuutta, vaikka kokonaismarkkina mataa. Amerikkalainen Holon IQ ennusti koronan nostavan markkinaa noin 60 miljardilla USD ja markkina kasvaa vuoteen 2025 mennessä 404 miljardiin USD.

EdTech-markkinaa voi tarkastella useilla eri tavoilla. Näin pienen yrityksen näkökulmasta pidin Eximiaa aikaisemmin koulutusyhtiönä, nyt, ponnisteluidemme myötä, olemme siirtymässä digitalisaation ja oma tekoälykehityksemme kautta oppimisteknologiayhtiöksi.

Edtech-toimialan merkittävin kategoria on elektroniikka ja siihen liittyvä ITC-teknologia. Viihde- ja peliteollisuutta seuraten luodaan uudenlaisia oppimisen tapoja ja ympäristöjä. Kolmiulotteisuus ja hologrammitekniikka tai lisätty todellisuus ovat visuaalisesti näyttäviä, mutta pelkona on, että itse opiskelija unohtuu. Lisääntyvä teknologia tarjoaa väyliä suorien ratkaisujen saamiseen teknologiaa hyväksikäyttämällä. Tulemmeko kohtaamaan ilmiön, jossa oppilas ei enää tunne aihealueen taustalla olevaa teoriaa, mutta osaa toimia teknologian avustamana ja lopulta niin, ettei hänen edes tarvitse tuntea taustalla olevaa teoriaa? Riittää, että hän luottaa ohjaavaan teknologiaan.

Markkinoita tarkasteltaessa koulutusteknologian (EdTech) markkinat voidaan jakaa:

  • koulutusta tukeviin ja edistäviin laitteisiin (42 %) (oppimisessa käytettäviä työkaluja, laitteita ja teknologista opetuksessa käytettävää materiaalia, alustoja ja ympäristöjä).
  • Loppuosa jakaantuu tasan oppimisalustojen ja erilaisten oppimistyökalujen ja -ohjelmistojen välillä, kummankin osuus on noin 28 %. [²]

Markkinoita voidaan jakaa myös käyttöympäristön mukaan:

  • pakolliseen opetusvelvollisuuden puitteissa toteutettaviin palveluihin (peruskoulu ja lukio-opinnot)

ja

  • vapaaehtoisempaan korkeamman ja haastavamman akateemisen tutkimuksen, ammatillisen ja asiantuntijuuden piirissä oleviin palveluihin ja tuotteisiin.

EdTech-palvelut tarjotaan pilvipalveluista, paikallisuus häipyy

Palvelut voidaan tarjota käyttöön paikallisesti asennettuina, mikä on vähenemässä. Toinen, vallitseva vaihtoehto on tarjota palvelut käyttäjille joustavammin ja turvallisemmin pilvipalveluna. Tällöin palveluiden saatavuus on parempaa, ja niiden skaalaus sisällöstä riippuen paremmin mahdollista.

Tekoälypohjaiset ratkaisut (EdAI) tällä hetkellä

EdTech-teknologioita, joihin tekoälyn ratkaisut perustuvat ovat koneoppiminen ja luonnollisen kielen prosessointi (NLP), lisäksi keskeinen teknologia on kirjoituksen muuntaminen puheeksi. Koneoppimisessa järjestelmä ohjatusti kerää ja prosessoi algoritmien mukaan havaintoja ja johtaa niistä toiminnallisia ohjelmiston tai alustan sisältämiä käskyjä toteuttaa erilaisia toimenpiteitä. Tätä teknologiaa käytetään hyväksi adaptiivisessa oppimisessa, mikä tarkoittaa oppimispalvelun automaattisesti tarjoamaa oppimateriaalisisältöä erilaisin algoritmien mukaisesti, tai se synnyttää yhteyksiä oppimateriaalin ja tehtyjen tehtävien välillä sen mukaan, mikä pedagogisesti katsotaan tärkeäksi.

machine learning

Luonnollisen kielen prosessointia käytetään, kun halutaan tehdä prosesseja tekstisisällöissä. Hyväksikäyttämällä teknologiaa kehitetään ja ohjelmoidaan erilaisia algoritmeja, jotka perustuvat myös kielioppiin, luokitteluun, kielen rakenteisiin ja muihin lingvistiikkaan liittyviin erityispiirteisiin. Usein koneoppimista ja luonnollisen kielen prosessointia käytetään rinnakkain.

Oppimisalustat tarjoavat JOO-kursseja sellaisenaan tai toimivat etä- tai läsnäolo-opetuksen alustana. Oppimisalustoilla on erilaisia ominaisuuksia. Ne keräävät suoritustietoa kehittäjille ja osaamistietoa niin opettajille kuin oppilaillekin. Alustoissa voi olla erilaista neuvonanto- ja opastuspalveluita, esimerkiksi online-opintoneuvontaa.

Älykkäät oppimissoftat ja -alustat perustuvat siis koneoppimisen ja NLP-teknologian hyödyntämiseen. Uusimpana ja ehkä haastavimpana aihealueena on erilaisten tehtävien ja kokeiden tarkastaminen ja arviointi algoritmin avulla automaattisesti. Tämä tehostaa palvelun käyttäjän oppimista ja edistää optimaalisempaa ajankäyttöä opiskelussa. Käyttäjän saama palaute osaamisestaan lisää motivaatiota ja tuottaa parempaa ymmärrystä omasta osaamisen tasosta.

Sisällön jakelupalvelut ovat alustaformaatista riippuen keskittyneet johonkin osa-alueeseen, kuten tiettyyn tieteenalaan tai toimialaan. Ne voivat myös olla myös perinteisiä sähköisiä kirjoja tai tehtäviä tai tehtäväkoosteita ratkaisumalleineen.

On kehitetty myös erilaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä. Se vo olla esimerkiksi luokan tapainen tila, jossa eri animaatioasteilla voidaan kuvata oppimistapahtumia ja -ympäristöä. Kolmiulotteiset sovellukset ovat olleet viime aikoina kasvava ilmiö. Tulevaisuudessa lisätty todellisuus tullee olemaan kova hitti.

Oppimisen tekoälyä voi myös tarkastella käyttäjäryhmittäin

Lasten oppimispeleissä esikoululaiset ja alaluokkalaiset voivat visuaalisesti pelimäisessä ympäristössä harjoitella ja rutinoitua aihealueen tehtäviä tekemällä esim. sienimetsässä. Tunnettu sovellus Dragonbox on tästä hyvä esimerkki.

K-12 opetuksessa tarjotaan lapsille ja nuorille ohjatusti koulun kautta paljon visuaalisia ominaisuuksia sisältäviä, pelillisyyttä hyödyntäviä tehtäviä ja oppimisratkaisuja.

Lukiossa ja korkeakouluopetuksessa käytetään erilaisia teoria- ja tehtäväperustaisia sovelluksia. Alkeellisimmillaan nämä ovat e-kirjoja tai pelkistettyjä tehtävätiedostoja vastauksineen. Oppimisen tekoäly on hiljalleen saapumassa tähän kategoriaan.

Akateemisessa tutkimuksessa käytettään hyväksi erilaisia julkaisutietokantoja, joissa mm. muuhun tutkimukseen viittaaminen, tiedon etsiminen muusta tutkimuksesta ja plagioinnin tunnistaminen ovat yleisiä toimintoja. Oppimisen tekoäly on syntynyt korkealuokkaisissa yliopistoissa, joissa on kehitetty uusia keksintöjä.

Mikä on markkinatilanne nyt, ja mitkä ovat nousevia trendejä?

Ennen koronaa oli puhetta digitalisaation vääjäämättömästä tulemisesta. Koronan seurauksena digitalisaatio kiihtyi ja erilaiset etäoppimispalvelut ja paikkaan sitoutumattomat pilvipalveluina toimivat oppimispalvelut alkoivat yleistyä. Niiden kehitys otti aimo harppauksen.

Digitalisaatio eteni nopeasti myös opetus- ja koulutusalalla. 2018–2019 käynnistyi integraatio etäopiskelualustoihin. Etäopetus käsitettiin osin loogisena kehityssuuntana ja osin kestävän kehityksen mukaisena kehityksenä. Liikkeelle lähtö oli melko nopea.

Isot koulutuksen järjestäjät maailmalla olivat etunenässä käyttöönottamassa etäopetusta. 2020 osin koronan siivittämänä oppilaitokset ja koulut siirtyivät tiiviimmin isojen teknologiayritysten oppimisalustoihin ja pilvipalveluihin sekä ryhtyivät panostamaan tietoturvaan ja yksilön suojaan.

Tutkimuksen mukaan 2022–2023 uudet oppimista edistävät ja älykkäästi ohjaavat tekoälyä käyttävät oppimispalvelut ja -opastajat tulevat markkinoille. Erilaiset opiskelijoille ja vanhemmille suunnatut oppimista tehostavat oppimisen tekoälyratkaisut yleistyvät. Palvelut tulevat myös auttamaan opettajien työtä. Opettajilla voi mennä 10–20 % työajasta kokeiden järjestämiseen ja tarkastamiseen. Ohjelmistot voivat siis tuottaa merkittäviä säästöjä työajan käytössä.

2024 yhä kehittyneemmät oppimista parantavat ja tehostavat ratkaisut tulevat markkinoille. Ne ovat yksilöllisiä ja voivat ottaa huomioon erilaisia oppimiseen ja osaamistasoon liittyviä piirteitä. Esimerkiksi oppimisvaikeuksissa ne osaavat tarjota oikeantasoisia tehtäviä ja panostaa enemmän kertaamiseen vaivattomammin, tai ne nopeuttavat hyvin osaavien opiskelijoiden opiskelua, jolloin moni suorittaa opintoja ja tutkintoja yhä nopeammassa tahdissa.

Miten erilaiset ilmiöt vaikuttavat, mitä me voisimme ottaa huomioon jo etukäteen?

Intia ja Kiina satsaavat huomattavia summia uuden teknologian käyttöönottoon opetuksessa. Yhdysvallat on kehittänyt valtaosan maailman kehittyneistä Edtech- ja EdAI (koulutuksen tekoälyratkaisut) -palveluista, mutta se on menettämässä suvereenin ykkösasemansa Kiinalle. Nyt myös Kauko-Idän ja Tyynenmeren alueen maiden panostukset alkavat nousta, ja ne menevät Euroopan ja USA:nkin ohi melkoisella todennäköisyydellä.

Aikaisemmin joka vuosi noin miljardi opiskelijaa hakeutui opiskelemaan ulkomaisiin yliopistoihin. Uuden teknologian vallatessa alaa huippuyliopistot voivat tarjota korkealuokkaisia tutkintojaan verkossa etänä, ja osa opiskelusta tehdäänkin omasta kodista käsin. Ehkä vain pieni osa opinnoista vaatii matkustamista ja läsnäoloa. Opiskelu tulee näin halvemmaksi, ja yhä useampi voi saada loppututkinnon ulkomaisista yliopistoista. Tällä on merkittäviä seurauksia, sillä opintoturismi on valtava toimiala, ja se saattaa kuihtua.

Pohjois-Euroopassa on ollut maksuton (ilmainen) peruskoulu. Oppivelvollisuus on useassa maassa 18 ikävuoteen saakka. Voiko maksuttomuus jatkua, vai sälytetäänkö oppilaiden vanhemmille uusia maksuja? Maailman mittapuulla tarkasteltuna maksuton koulutus on poikkeus. Vain hyvinvointivaltiot ovat voineet tarjota maksutonta koulutusta, joka on kansakunnalle tärkeä kilpailukyvyn synnyttäjä. Tästä olisi syytä pitää hyvää huolta. Vakavia varjoja on hiipimässä kuitenkin myös maksuttoman koulutuksen päälle. Tulevaisuudessa verokertymä nykyisellä veropohjalla ajatellen pienenee ja koulutus muuttuu samalla yhä kalliimmaksi yhteiskunnalle. Joudumme miettimään, miten oppivelvollisuus ja jatko-opinnot tulisi järjestää. Todennäköisesti edessä on uudenlaisia sekamalleja, joissa yhteiskunnan ja yksityisen sektorin työnjako saa uusia malleja ja uusiutuu. Tätä kiihdyttää myös teknologinen kehitys.

[¹] HolonIQ, August 2020.
[²] www.grandviewresearch

 

EdTech market grows, the coronavirus crisis accelerates growth – Eximia is strategically transforming into an international learning and technology company

Recently here has been a lot of talk about the growth and digitalization of the EdTech market. What are the markets like actually, and how are they classified based on different characteristics? And what are our chances of success at Eximia?

We know from our research that the market is in transition. Attendance teaching is shrinking, and there is a strong trend towards distance learning and various AI-based learning services.

The value of the global education and training market will decline by $ 0.5 billion due to the coronavirus [¹]. Consumer demand has weakened and teaching is shifting to distance learning or produced by learning software. This is a cheaper option than traditional contact teaching. Indications for this were observed in the spring of 2020 in Eximia when the coronavirus pandemic began.

The EdTech market before the pandemic in 2019 was $ 76.4 billion. The coronavirus has increased the market share of the new technology, although the overall market is sluggish. American Holon IQ predicted the coronavirus would raise the market by about $ 60 billion and the market would grow to $ 404 billion by 2025.

he EdTech market can be viewed in a number of different ways. From the perspective of a small company, I used to consider Eximia as a training company. Now, through our efforts and digitalisation, we are moving into a learning technology company.

The most significant category in the Edtech industry is electronics and related ITC technology. Following the entertainment and gaming industry, new ways of learning and environments are being created. The three-dimensionality and hologram technique or augmented reality are visually spectacular, but the fear is that the student himself or herself will be forgotten. Increasing technology provides avenues for obtaining direct solutions by leveraging technology. Are we going to face a phenomenon where the student no longer knows the theory behind the topic, but knows how to act with the help of technology and eventually so that he or she doesn’t even have to know the underlying theory? It is enough that he trusts the guiding technology.

Looking at the market, the training technology (EdTech) market can be divided into:

• equipment to support and promote education (42%) (learning tools, equipment and technological materials, platforms and environments used in teaching).
• The remainder is divided equally between learning platforms and various learning tools and software, each accounting for about 28%.[²]

The market can also be divided according to the operating environment:

• compulsory services provided within the framework of compulsory education (primary school and upper secondary education)

and

• more voluntary services and products covered by higher and more challenging academic research, professionalism and expertise.

EdTech services are provided from cloud services, locality fades

Services can be provided locally, which is declining. Another, prevailing option is to provide services to users more flexibly and securely as a cloud service. In this case, the availability of services is better, and their scaling depending on the content is better possible.

Artificial Intelligence Solutions (EdAI) currently

The EdTech technologies on which artificial intelligence solutions are based are machine learning and natural language processing (NLP), in addition to which the key technology is the conversion of writing to speech. In machine learning, the system guides the collection and processing of observations according to algorithms and derives from them functional instructions contained in the software or platform to implement various measures. This technology is exploited in adaptive learning, which means that the learning material content is automatically provided by a learning service according to different algorithms, or it creates connections between the learning material and the tasks performed according to what is considered pedagogically important.

machine learning

Natural language processing is used when you want to make processes in textual content. Utilizing technology, various algorithms are developed and programmed, which are also based on grammar, classification, language structures, and other peculiarities related to linguistics. Often machine learning and natural language processing are used in parallel.

Learning platforms offer open courses as such or serve as a platform for distance or attendance teaching. Learning platforms have different features. They collect performance data for developers and competency data for both teachers and students. The platforms may have various counseling and guidance services, such as online study counseling.

Intelligent learning software and platforms are therefore based on the use of machine learning and NLP technology. The latest and perhaps most challenging topic is the automatic testing and evaluation of various tasks and experiments using an algorithm. This enhances the learning of the service user and promotes a more optimal use of time in study. The feedback received by the user about their competence increases motivation and produces a better understanding of their own level of competence.

Depending on the platform format, content distribution services are focused on a specific area, such as a specific discipline or industry. They can also be traditional e-books or tasks or task summaries with solution templates.

Various virtual learning environments have also been developed. It can be, for example, a classroom-like space where different levels of animation can be used to describe learning events and environments. Three-dimensional applications have been a growing phenomenon recently. The added reality in the future is going to be a hit.

Artificial intelligence for learning can also be viewed by user groups

In children’s learning games, preschoolers and lower graders can visually practice and routine tasks in the subject area in a game-like environment, for example in a mushroom forest. The well-known application Dragonbox is a good example of this.

In K-12 teaching, children and young people are offered guided tasks and learning solutions with a lot of visual features through the school.

In high school and higher education, various theory- and task-based applications are used. At their most basic, these are e-books or simplified task files with answers. The artificial intelligence of learning is slowly coming into this category.

Various publication databases are used in academic research, in which e.g. referring to other research, seeking information from other research, and identifying plagiarism are common activities. The artificial intelligence of learning has emerged in high-quality universities where new inventions have been developed.

What is the market situation now, and what are the rising trends?

Before the coronavirus there was talk about the inevitable coming of digitalization. As a result of the pandemic, digitalisation accelerated and various distance learning services and non-location-based cloud learning services began to become more common. Their development took a real leap.

Digitalisation also made rapid progress in the field of education and training. In 2018–2019, integration into distance learning platforms began. Distance learning was understood partly as a logical development and partly as a development in line with sustainable development. Getting started was pretty quick.

The big education providers in the world were at the forefront of introducing distance learning. In 2020, driven by the corona, educational institutions and schools moved more closely to the learning platforms and cloud services of large technology companies and began to invest in information security and individual protection.

According to a study, in 2022–2023, new learning services and guides using artificial intelligence that promote and intelligently guide learning will enter the market. Various learning-enhancing artificial intelligence solutions for students and parents are becoming more common. The services will also help the work of teachers. Teachers can spend 10-20% of their working time arranging and inspecting exams. Thus, software can generate significant savings in working time usage.

In 2024, more and more advanced solutions that improve and enhance learning will enter the market. They are individual and can take into account different characteristics related to learning and competence level. For example, in learning difficulties, they are able to offer the right level of tasks and invest more in repetition, or they speed up the learning of highly skilled students, leaving many to complete their studies and degrees at an ever-faster pace.

How kind of effect do different phenomena have, and what could we consider in advance?

India and China are investing significant sums in the introduction of new technologies in education. The U.S. has developed the majority of the world’s advanced Edtech and EdAI (Artificial Intelligence Solutions for Education) services, but is losing its sovereign number one position to China. Now, the investments of the countries of the Far East and the Pacific are also starting to rise, and they will pass Europe and the USA with considerable probability.

In the past, about a billion students applied to study at foreign universities each year. With the advent of new technology, top universities can offer their high-quality degrees online remotely, and part of the study is done from home. Perhaps only a small portion of studies require travel and attendance. Studying will thus become cheaper, and more and more people will be able to obtain degrees from foreign universities. This has significant consequences, as study tourism is a huge industry and may wither away.

There has been a free primary school in Northern Europe. Compulsory education is in several countries up to the age of 18. Can the free payment continue, or will new fees be charged to the parents of the students? By world standards, free education is an exception. Only welfare states have been able to provide free education, which is an important source of competitiveness for the nation. This should be taken good care of. However, serious shadows are also creeping on free education. In the future, the tax collection on the current tax base will decrease and at the same time education will become more and more expensive for society. We have to think about how compulsory education and postgraduate studies should be organized. There are likely to be new types of mixed models ahead, with the division of labor between society and the private sector gaining new patterns and renewing. This is also being accelerated by technological developments.

[¹] HolonIQ, August 2020.
[²] www.grandviewresearch