Opetus etenee ala-asteella verkkaisesti, oletko huomannut? Tarkoituksena on taata, että kaikki osaavat perusasiat likimain yhtä hyvin. Kuitenkin on selvää, että osa oppilaista omaksuu asiat nopeammin. Vaatimustaso asioita nopeammin omaksuvilla on helppo, he omaksuvat opetetut asiat nopeasti. Lopulta he oppivat, miten suoriutua ilman vaivannäköä.   Samaanaikaan heikommat tippuvat kyydistä!

Opetuksen ja oppimisen haasteet

Epäsopiva opetustahti koskee useita oppilaita. Useimmiten oppilaat ovat hyviä ainakin joissain aineissa. Monelta hyvältä oppilaalta jää aito oppimisen eteen tehty ponnistelu vähemmälle, kun vähemmälläkin pääsee. Toisinsanoen hukkaamme yhteikuntana resursseja. Samalla on riski, että lahjakkaat eivät löydä itselleen sopivaa omaa tapaa opiskella.

Lahjakkaiden ja hyvän muistin omaavien tiedetään törmänneen ongelmiin myöhemmässä jatko-opiskeluvaiheessa, koska aikaisemmin opittu ns. helppo tapa ei enää toimi. Kun oppilaiden on itsenäisesti opiskeltava asioita,  on edellytyksenä aktiivinen itsestä lähtevä aktiivinen opiskelu, ilman ulkopuolista ohjausta. Jatko-opintovaiheessa itsellisyys ja vastuu omista opinnoista korostuu ja se on korostunut nyt korona-aikana.

Kun lahjakkaat selviävät helpolla, heikoimmilla oppilailla jo keskimääräinen opetuksen vauhti osoittautuu liian nopeaksi. Mikäli ei ole mahdollista hidastaa opetustahtia tai saada tukiopetusta, niin melko varmasti nuori tippuu opetuksen kyydistä. Käytännössä usein joudutaan jarruttamaan opetuksen etenemistä ja keskiverto- ja lahjakkaat oppilaat siis junnaavat paikoillaan ja ajan mittaan turhautuvat.

Kun tiedetään, etteivät heikommat oppilaat pärjää parempien saatikka huippujen tahdissa. On karhunpalvelus musertaa heikkojen oppilaiden itsetunto ja edistää kielteisen minäkuvan syntymistä. Usein heikosti menestyvän nuoren ongelmana on, ettei sopivaa tapaa opiskella ole olemassa tai paremminkin sellaista ei hänelle tarjota, sillä se poikkeaa valtavirrasta.

Neuropsykologiset nuoret ovat hyötyneet yksilöllisemmästä opetuksesta

Neuropsykologinen diagnostisointi on parantunut ja nuoret saavat apua ja kuntoutusta oireisiinsa. Nepsynuorten parissa on saatu hyviä tuloksia erilaisilla hoitomuodoilla, joista mm. koulunkäynnin ja opiskelun rauhoittaminen ja yksilölliset oppimis- ja opetusmenetelmät ovat heillä toimineet hyvin. Opetuksessa olisi hyvä olla ammattitaitoa huomaamaan, ketkä hyötyisivät yksilöllisimmistä tavoitteista erityisesti keskeisissä oppiaineissa, kuten äidinkieli, matematiikka, kielet tulokset voisivat olla parempia,

Yksilöllisen oppimisen käytännön tavoitteet

Yksilöllinen oppiminen ja oman taitotason mukaan annetut tehtävät motivoivat oppilasta kehittymään. Yksilöllisen oppimisen tavoitteenahan on opetuksen ja tehtävien sekä ongelmien ratkaiseminen oman taitotason ja kehitysvaiheen mukaisesti asteittain vaikeutuen. Sopiva vaikeusaste luo onnistumisen tunnetta sekä mielihyvää Lopulta oppiminen on myönteinen itseään ruokkiva kierre huipentuen osaamiseksi.

Tavoitteena pitäisi olla perus- ja keskiasteella joustavampi ja yksilön kehitystä paremmin huomioiva opetus esimerkiksi oppilaat voitaisiin jakaa pienryhmiin. Tällöin taattaisiin, että myös lahjakkaat oppilaat saisivat enemmän huomiota ja voisivat edetä opinnoissa nopeammin ja syventyä halutessaan haastavampiin asioihin. Tällaiset oppilaat voisivat suorittaa peruskoulun ja lukion sekä hakeutua korkea-asteelle nopeammin ja lopulta myös valmistua nopeammin. Ei sovi unohtaa, että esimerkin voima on merkittävä, yksi vetää perässään muita.

Yksilöllinen oppiminen ei vielä toteudu

Yhä vieläkin oppilaat viedään opetussuunnitelman puitteissa läpi oppivelvollisuuden, jossa yksilölliset tarpeet opiskelussa eivät toteudu. Usella nuorella on 18 ikävuoden jälkeen vielä potentiaalia oppia ja kiriä muita kiinni opinnoissa. Yksilöllinen pienryhmissä etenevä luokassa tapahtuva oppiminen ja opetus hyödyttäisi useita oppimisen haasteista kärsiviä.

Hyötykäyttöön olisi myös otettava modernit pedagogiset oppimis- ja kertaamisohjelmistot, jotka tuottavat tietoa oppilaalle itselleen omasta osaamisesta ja ohjaavat kertaamaan heikommin osattuja asioita.  Myönteistä suhtautumista pitkäkestoiseen yli oppivelvollisuuden kestävään opiskeluun ja oppimiseen tulisi pitää esillä. Opintonsa laiminlyöneet ja oppimisvaikeuksista kärsivät voivat kohentaa osaamistaan ja lopulta pystyvät paremmin osallistumaan yhteiskuntaan sen jäseninä.